Stanovy

Stanovy „Spolku rodičů při MŠ ZM“

Článek I – Úvodní ustanovení

 1. Název občanského sdružení: Spolek rodičů při MŠ ZM (dále jen „spolek“)
 2. Sídlo sdružení: nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice.

Článek II – Právní postavení spolku

 1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, jejichž společným zájmem je naplnění cílů spolku.
 2. Spolek je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 4. 2. 2005 pod původním názvem „Klub rodičů při MŠ ZM“, bylo mu přidělené IČ 269 89 921.

Článek III – Účel spolku a jeho hlavní činnosti:

 1. Spolek je založen za účelem podpory a rozvoje Mateřské školy Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961.
 2. Hlavní činnost spolku a jeho cíl je:
  1. poskytovat příspěvky na kulturní aktivity mateřské školy
  2. poskytování pomoci při organizaci ozdravných pobytů, sportovních akcích dětí mateřské školy
  3. podpora materiálního vybavení mateřské školy
  4. organizace dobrovolné výpomoci při údržbě mateřské školy a její zahrady
 3. Předmětem hlavní činnosti spolku není podnikání nebo jiná výdělečná činnost.

Článek IV – Členství

 1. Členem spolku se mohou stát:
  1. zákonní zástupci dětí, které navštěvují nebo navštěvovaly mateřskou školu, kteří mají zaplacený členský příspěvek
  2. fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se uchází o členství ve spolku, zaplatí členský příspěvek a souhlasí se stanovami a cíli spolku rodičů.
 2. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství ve spolku vzniká přijetím za člena nebo zaplacením členského příspěvku.
 3. Členský příspěvek může být zaplacen v hotovosti nebo složen na účet spolku. Dokladem o členství je potvrzení o zaplacení příspěvku.
 4. Ukončení členství
  1. vystoupením řádného člena na základě jeho oznámení
  2. vyloučením pro neplnění základních povinností
  3. uplynutím doby, na niž byl stanoven členský příspěvek
  4. zánikem spolku.

Článek V – Práva a povinnosti členů vůči spolku

 1. Člen spolku má právo zejména:
  1. být informován o činnosti a hospodaření (nejméně jednou ročně) spolku, nahlížet do zápisů ze zasedání členské schůze a do výroční zprávy
  2. podílet se na činnosti spolku
  3. účastnit se členské schůze s rozhodujícím hlasem
  4. být volen do orgánů spolku (pouze člen starší 21 let)
  5. volit členy orgánů spolku
 2. Mezi povinnosti člena patří zejména:
  1. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  2. chovat se čestně, respektovat stanovami poskytnutá práva a uložené povinnosti a plnit usnesení
  3. řádně platit členské příspěvky

Článek VI – Organizace spolku

Orgány spolku jsou statutární orgán (předseda) a nejvyšší orgán (členská schůze).

Článek VII – Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni členové, zasedá nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává předseda písemnou pozvánkou, mimořádnou členskou schůzi svolává předseda ze svého rozhodnutí nebo na žádost nejméně 20 % členů. Pozvánka, která obsahuje místo, čas a pořad zasedání, se zveřejňuje na informační tabuli mateřské školy nejméně sedm dní přede dnem konání členské schůze.
 3. Do působnosti členské schůze patří zejména:
  • určení hlavního zaměření činnosti spolku, úkolů spolku pro příslušné období (zpravidla školního roku)
  • volba a odvolání předsedy
  • rozhodování o změně stanov
  • rozhodování o výši členského příspěvku a jeho splatnosti
  • schválení rozpočtu spolku, výsledku hospodaření a roční závěrky
  • volba a odvolání tří osob oprávněných nákladat s finančními prostředky na účtu u banky
  • projednání úkolů spolku pro příslušné období a výroční zprávy
  • rozhodnutí o vyloučení člena
  • rozhodnutí o přeměně spolku nebo o zrušení spolku s likvidací, o jmenování likvidátora.
 4. Členské schůze se mají právo účastnit všichni členové spolku, právnické osoby zastupuje statutární orgán nebo osoba, která je oprávněna za právnickou osobu jednat na základě udělené plné moci.
 5. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Pokud se nesejde usnášeníschopná členská schůze, vyčká se 30 minut od řádně ohlášeného začátku zasedání a po uplynutí této lhůty se koná náhradní zasedání členské schůze, která je usnášeníschopná nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 6. O členské schůzi se pořizuje zápis, přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, hosté se zapisují do samostatné listiny. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu přesedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala, kdo a kdy zápis vyhotovil.

Článek VIII – Statutární orgán

 1. Statutární orgán je individuální. Statutárním orgánem spolku je předseda.
 2. Funkční období statutárního orgánu je pět let. Opakovaná volba je možná.
 3. Předsedu volí a odvolává členská schůze.
 4. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech samostatně, není-li dále stanoveno jinak.
 5. Předseda spolku rodičů rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny členské schůzi a dále:
  • svolává zasedání členské schůze
  • spolupracuje s ředitelkou mateřské školy
  • koordinuje činnost spolku
  • připravuje rozpočet a roční závěrku a předkládá je členské schůzi ke schválení
  • hospodaří s majetkem spolku rodičů podle schváleného rozpočtu
  • vydává výroční zprávu

Článek IX – Jednání jménem spolku rodičů

Jménem spolku rodičů jedná statutární orgán tj. předseda ve všech věcech samostatně s výjimkou nakládání s finančními prostředky na účtu u banky. Nakládat s finančními prostředky budou oprávněny společně s předsedou osoby zvolené členskou schůzí.

Článek X – Zásady hospodaření

 1. Spolek rodičů hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou:
  1. členské příspěvky
  2. dary a příspěvky právnických a fyzických osob
  3. dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů
 3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 4. Výnos z majetku je používán k rozvoji aktivit nebo na správu spolku, nemůže být rozdělován členům spolku ani jiným osobám.

Článek XI – Zánik Spolku rodičů

 1. Spolek se zrušuje z důvodů stanovených zákonem.
 2. O zrušení spolku s likvidací rozhoduje členská schůze.
 3. S likvidační zůstatkem spolku naloží likvidátor tak, že ho převede na Mateřskou školu Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961.