Přijímání dětí

Přijímání dětí na školní rok 2024/2025

V období 22. 4. 2024 – 13. 5. 2024

  1. Na internetových stránkách v aplikaci ZÁPIS DO MŠ vyplníte elektronickou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.
  2. Po vygenerování vytisknete, podepíšete a necháte potvrdit dětským lékařem takový počet žádostí, na kolik mateřských škol dítě hlásíte.

Školy zapisujte v pořadí, jak máte skutečně o umístění dítěte zájem. Uvedené pořadí škol je důležité.

Nemáte-li možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete požádat níže uvedená kontaktní místa:

Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, oddělení školství, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, Ing. Iva Kamenická, 1. patro, č. dveří B108, tel. 466859531, e-mail: [email protected] – PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

V mateřské škole – PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

Podepsanou žádost s přílohami doručte na vybranou mateřskou školu (vybrané mateřské školy).

Ve dnech 13. 5. 2024 – 14. 5. 2024

8:00–12:30 13:00–16:00

(V naší MŠ není nastavena rezervace termínu, jsme vám k dispozici po celou dobu v daném rozmezí.)

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé mateřské školy musí zákonný zástupce podat žádost se všemi přílohami:

  • Originál potvrzení dětského lékaře. Při podání pomocí datové schránky tento dokument převedený autorizovanou konverzí (lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře)
  • Rodný list dítěte – předložit k nahlédnutí originál. Při zaslání žádosti přiložit prostou kopii.
  • Průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
  • Občanský průkaz zákonného zástupce.
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu – např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu
  • Doklad o skutečném bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – nejde o povinnou přílohu, ale přináší body navíc (viz kritéria)