Přijímání dětí

Přijímání dětí na školní rok 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ získáte vyplněním elektronické žádosti na stránkách zápisové aplikace:

https://zapisyms.pardubice.eu v termínu od 20. 4. 2020 do 12. 5. 2020

Žádost po vygenerování vytisknete a s nezbytnými přílohami doručíte do vybraných mateřských škol.

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, mohou k vyplnění žádosti využít tato kontaktní místa:

 • Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu – po předchozí domluvě
 • ředitelna MŠ – po předchozí domluvě (e-mail: [email protected])

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení řádného očkování dítěte zákonný zástupce podepíše prohlášení, že je dítě řádně očkované (je součástí přihlášky), a doloží kopii očkovacího průkazu. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Termín sběru žádostí je

11. 5. – 15. 5. 2020

Podání žádostí je možné:

 • datovou schránkou (od soukromé osoby – nikoliv firemní)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail)
 • poštou – doporučujeme zaslání doporučeně – důležité je doručení do 15. 5. 2020
 • osobním podáním v kanceláři MŠ – výjimečně, v případě, že je to nezbytné (je nutno zarezervovat termín v zápisové aplikaci)
 • vhozením do schránky v prostoru MŠ – schránka bude označena ZÁPIS – PODATELNA a bude přístupná od 8:00 do 16:00 hodin. Obálku označte nápisem ZÁPIS.

Zásilka musí obsahovat:

 1. řádně vyplněnou žádost
 2. kopii rodného listu dítěte
 3. kopii očkovacího průkazu (z kopie musí být zřejmé jméno dítěte a povinná očkování)
 4. doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu – např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu
 5. doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy (jestliže chcete započítat body dle kritérií)
 6. cizinci doloží povolení k pobytu/vízum
 7. případné oznámení o individuálním vzdělávání dítěte

Skutečné bydliště lze doložit jedním z následujících způsobů:

 • výpisem z katastru nemovitostí osvědčujícím, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (https://nahlizenidokn.cuzk.cz)
 • kopií platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese
 • ověřeným písemným prohlášením vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem s uvedením případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka
 • doložením jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě osobního podání předložte ještě:

 • svůj občanský průkaz
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

Další instrukce a návod najdete ZDE

Upozorňujeme na povinnost plnit předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Kritéria pro přijímací řízení 2020

 

Soubory ke stažení