Přijímání dětí

Přijímání dětí na školní rok 2023/2024

1. vydávání žádostí

18. 4. 2023 – 9. 5. 2023

Žádost o přijetí dítěte do MŠ získáte vyplněním elektronické žádosti na stránkách zápisové aplikace:

https://zapisyms.pardubice.eu

Žádost po vygenerování vytisknete a s nezbytnými přílohami doručíte do vybraných mateřských škol.

2. přijímání žádostí

9. 5. 2023 – 10. 5. 2023

8:00 – 12:30 13:00 – 16:00

Nezbytné přílohy (při osobním podání předložit k nahlédnutí originál):

  • potvrzení praktického dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci – přímo na žádosti
  • rodný list dítěte
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud jste se přistěhovali později než v březnu 2023, nebo podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu – např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu
  • doklad o skutečném bydlišti rodiny ve spádovém obvodu – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ , souhlas vlastníka s užíváním bytu apod.– nejde o povinnou přílohu, ale doložení může přinést bodové zvýhodnění (viz kritéria)

Žádost musí být řádně podepsána zákonným zástupcem.

Případné dotazy k zápisům adresujte na náš e-mail [email protected].

Upozorňujeme na povinnost přihlásit k předškolnímu vzdělávání děti narozené od 1. 9.  2017 do 31. 8. 2018.

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně mohou k vyplnění žádosti využít tato kontaktní místa:

  • Magistrát města Pardubic
  • Mateřská škola – po předchozí domluvě

3. vyhodnocování žádostí

Žádosti budou v zákonné lhůtě vyhodnoceny podle předem zveřejněných kritérií a výsledky zveřejněny

Upozornění

K tomuto zápisu nemohou podat přihlášku cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Pro tyto cizince s místem pobytu ve spádové oblasti je určen zápis, který se bude konat 13.6.2023.

До цієї реєстрації не можуть подавати заявку іноземці, яким у Чехії було надано тимчасовий захист згідно із законом про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України. Для цих іноземців з місцем проживання в спальному районі передбачена реєстрація, яка відбудеться 13.06.2023 року.