Přijímání dětí

Přijímání dětí na školní rok 2021/2022

 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ získáte vyplněním elektronické žádosti na stránkách zápisové aplikace:

https://zapisyms.pardubice.eu v termínu od 19. 4. do 10. 5. 2021

Žádost po vygenerování vytisknete a s nezbytnými přílohami doručíte do vybraných mateřských škol.

Termín sběru žádostí je

10. 5. – 14. 5. 2021

8:00 – 16:00 hodin

Nezbytné přílohy:

 • potvrzení praktického dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci – přímo na žádosti
 • rodný list dítěte
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce

(Při osobním podání předložit k nahlédnutí originál, při zaslání žádosti přiložit prostou kopii.)

 • doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu – např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu
 • doklad o skutečném bydlišti rodiny ve spádovém obvodu – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – nejde o povinnou přílohu, ale doložení může přinést bodové zvýhodnění (viz kritéria)

Žádost musí být řádně podepsána zákonným zástupcem.

Žádost do naší MŠ mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole – je třeba zarezervovat si termín v zápisové aplikaci
 • do sběrné schránky v areálu školy
 • do datové schránky školy – pouze ze soukromé datové schránky zákonného zástupce
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou

Případné dotazy k zápisům adresujte na náš e-mail [email protected]

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání, na kterém vás seznámíme s potřebnými informacemi pro zdárný nástup vašeho dítěte do mateřské školy.

Upozorňujeme na povinnost přihlásit k předškolnímu vzdělávání děti narozené do 31. 8. 2016.

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně mohou k vyplnění žádosti využít tato kontaktní místa:

 • Magistrát města Pardubic
 • Mateřská škola – po předchozí domluvě