"KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM"

Provoz MŠ: 6:30 – 16:30 hod.
Kapacita MŠ: 130 dětí
 
Organizace tříd:
I. třída BERUŠKY děti 3 – 5 leté
II. třída SLUNÍČKA děti 3 – 5 leté
III. třída HOUBIČKY děti 4 – 6 leté
IV. třída KYTIČKY děti 4 – 6 leté
V. třída ŽABIČKY děti 3 – 5 leté
Organizace dne v MŠ
Děti do školky přicházejí do 8:30 hodin (předškoláci do 8:15).
Hrají si podle svých přání, k dispozici jsou jim hračky a pomůcky v hracích koutcích, mají možnost si kreslit, modelovat, stříhat, lepit, cvičit, zpívat a hrát na hudební nástroje. Paní učitelky vytvářejí příležitosti k naplňování vzdělávacích cílů.
Svačina: 8:45 – 9:15 (mladší děti); postupná 8:00 - 9:00 (starší děti)
Po svačině děti pokračují v řízených aktivitách zaměřených na činnosti - smyslové, logické, pohybové, didaktické apod., hudební a jazykové chvilky. Dochází k prolínání činností frontálních, skupinových i individuálních s využitím experimentování, kooperativního a prožitkového učení. Podle počasí následuje pobyt venku zaměřený na volnou hru, pohybové aktivity, experimentování, sezónní činnosti. Děti jdou na zahradu nebo na vycházku.
Oběd: 11:45 - 12:15 (mladší děti); 12:00 - 12:30 (starší děti)
Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče odvádějí v době od 12:15 – 12:45.
Ostatní poslouchají pohádku, relaxační hudbu a odpočívají do 14:15. Starší děti postupně vstávají a jsou jim nabízeny klidové činnosti.
Svačina: 14:30 – 15:00
Následují volné hry a činnosti, individuální a skupinová práce s dětmi, doplňující programy a aktivity, podle počasí pobyt na školní zahradě. Děti se rozcházejí do 16:30 hodin.
 
Spolupráce

Se základními školami:
Štěfánikova, Závodu míru

S dětskou psycholožkou:
Možnost konzultací v MŠ – 1x za dva měsíce

S logopedkou:
Depistáž a konzultace 2x za rok.
Individuální logopedická intervence zaměřená na podporu správné výslovnosti hlásek - 1 x za 14 dní.

S TyfloCentrem:
Návštěva a seznámení s programem TyfloCentra (sdružení pro zrakově postižené), 2x ročně besídka, společné využití prostor tělocvičny

S rodiči:
Sběr podzimních přírodnin (kaštany), sběr papíru, sběr plastů, víček
Spolek rodičů při MŠZM
Podzimní slavnost, Vánoční rolnička, Zahradní slavnost
Hrátky pro nejmenší – adaptační program v MŠ
Schůzky s rodiči, besedy, „Čaj o páté“
Individuální konzulatce s ředitelkou a s učitelkami

Všechny třídy pracují podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se zaměřením na Zdravou mateřskou školu a výuku anglického jazyka.

DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ROZVOJE (VIZE):

 • vytvářet kladný vztah k sobě, okolí a prostředí, ve kterém dítě žije, vést k dodržování pravidel, podílet se na klidném a pohodovém prostředí
 • vést děti k osvojování si správných návyků a postojů, které zdraví chrání, podporují a udržují, ke schopnosti zvládat nároky, které jsou na ně kladeny
 • rozvoj školy, která je otevřená názorům rodičů, dalším vzdělávacím institucím a partnerům MŠ s cílem všestranného rozvoje dítěte

Zásady podpory zdraví v MŠ (Kurikulum podpory zdraví v MŠ, Portál 2006):

1. UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

 • svým chováním podporuje zdraví své, jiných lidí; vyrovnaností své osobnosti pozitivně působí na své okolí
 • její přístup ke světu, přírodě, společnosti, člověku a jeho zdraví, i k sobě je odpovědný
 • chápe zdraví jako celek vzájemně propojených součástí – zdraví biologického, psychického, společenského, sociálního a environmentálního.

2. VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY

 • poskytují přirozené podmínky pro socializaci dítěte
 • možnost soužití dětí sobě blízkých bez ohledu na věkový rozdíl
 • přirozená nápodoba dětí starších a vyspělejších
 • bezproblémovější adaptace

3. RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE

 • uspokojuje potřebu pocitu bezpečí a jistoty
 • stanoví smysluplná a dětem srozumitelná pravidla chodu MŠ a soužití ve skupině
 • respektuje individální tempo dětí a umožňuje dokončit činnost
 • volí optimální sladění života dítěte v rodině a životem v MŠ
 • umožňuje pružné přizpůsobení různým podmnínkám a situacím v konkrétní skupině

4. TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB

 • pravidelné střídání činností a odpočinku; dostatečná délka a pravidelnost spánku nebo odpočinku
 • udržování vhodného mikroklimatu (teplota, vlhkost, čistota, větrání)
 • pravidelné zařazování zdravotních, dechových, psychomotorických cvičení, příležitostné relaxační chvilky podle potřeby
 • využití sportovního náčiní, dostatek volného pohybu

5. SPRÁVNÁ VÝŽIVA

 • pestrá, vyvážená, plnohodnotná strava
 • hodně ovoce a zeleniny, dostatek libového masa, drůbeže, luštěnin, obilninových výrobků a vhodných tekutin
 • respektování individuální potřeby jídla
 • dodržování pitného režimu - vlastní hrníček
 • formou "Mlsných jazýčků" možnost vlastního výběru a hledání vhodných kombinací jídel
 • postupné dopolední svačiny

6. SPONTÁNNÍ HRA

 • dostatek pomůcek, materiálu a nářadí k pracovním činnostem
 • volný přístup k hračkám v dosahu i dohledu
 • dodržování dohodnutých pravidel v herních koutcích, při úklidu a půjčování hraček
 • dostatek času k dokončení hry; uchování výtvorů ze hry
 • respektování odmítnutí hry s dítětem, umožnění, aby si hrálo samo

7. PODNĚTNÉ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ

 • zajímavé, vkusné a podnětné prostředí; přiměřená výzdoba
 • herní i pracovní kouty, koutky k relaxaci, odpočinku
 • snadný přistup k vybavení, hračkám, potřebnému materiálu; uspořádání přehledné a účelné
 • spoluvytváření prostředí s dětmi

8. BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

 • dospělí jdou příkladem
 • klidná a příznivá atmosféra; vzájemná úcta, důvěra, empatie, solidarita mezi všemi lidmi v MŠ
 • partnerská a respektující komunikace
 • vytváření pravidel soužití

9. PARTICIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ

 • vzájemná úcta k lidem i k práci
 • včasné řešení konfliktů a problémů
 • otevřená komunikace, vzájemné respektování názorů, vyhýbání se manipulaci
 • podpora zaměstnanců v aktivitách spojených s rozvojem školy

10. PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI

 • vzájemný respekt a důvěra
 • snaha o jednotné působení na dítě
 • organizování pravidelných setkání s rodiči
 • při problémech dítěte společná konzultace, příp. zajištění odborné pomoci
 • využívání nabídek rodičů na pomoc a spolupráci (výlety, další akce MŠ, vybavení apod.)

11. SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

 • spolupráce se základními školami v okolí MŠ
 • návštěvy dětí z MŠ v ZŠ, vzájemná vystoupení
 • plynulý, nestresující přechod dětí do 1. ročníku ZŠ
 • setkání rodičů s učiteli 1. třídy ZŠ

12. ZAČLENĚNÍ MŠ DO ŽIVOTA OBCE

 • svými aktivitami podílení se na životě a rozvoji obce
 • účast na kulturních a společenských tradicích obce
 • spolupráce s představiteli obce, se zřizovatelem
 • pořádání dne otevřených dveří pro veřejnost

Vzdělávací obsah je rozčleněn na pět tematických celků:

Dva je víc než jeden
Mám své tělo rád, jsem s ním kamarád
Chvíle sváteční pohody
Z deníku cestovatele
Encyklopedie přírody

Dílčí projekty
„Dráček“ – minimální preventivní program zaměřený na výchovu ke zdraví
„Multikulturní výchova v MŠ“ – seznámení s rozdílností kultur, ras, etnik a jejich hodnot
„Preventivní výchova“ – osvojení si znalostí a dovedností k podpoře bezpečnosti dětí
"My nechceme kouřit a víme proč"